Общи условия и защита на личните данни

ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

Ние събираме и обработваме личните Ви данни в съответствие с изискванията на Закона за личните данни на Република България, както и с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

 

  1. Данни за администратора и за контакт с него

 “ДЕЛИГО ТРЕЙД”ООД  , с ЕИК 204055334 и търговски адрес: област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново 5000, ул. АЛЕН МАК No 11, ет. офис 2 България е юридическо лице и  администратор на личните данни, които се обработват при или по повод осъществяване на възложените му от закона правомощия, като седалището и адресът на управление на е: област Велико Търново, община Велико Търново, гр. Велико Търново 5000, ул.АЛЕН МАК No 11, МАГАЗИН 2– на който адрес може да изпращате по пощата искания до ДЕЛИГО ТРЕЙД”ООД  като администратор на данни.

Исканията си може да отправяте и на електронен адрес: …………………… и на телефон……………………………….

 

  1. Цели и основания за обработване на лични данни, категории обработвани данни.

ДЕЛИГО ТРЕЙД“ООД  осъществява правомощията, предвидени в съответствие с изискванията на Закона за личните данни на Република България, както и с Регламент (ЕС) 2016/679 на ЕС от 27.04.2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (по-долу само „Регламент 2016/679“ или „ОРЗД“) и другите приложимите актове на Европейския съюз и на Република България.

            За целите на администрирането на персонала (управление на човешките ресурси) и финансово-счетоводната отчетност, ДЕЛИГО ТРЕЙД“ООД  обработва лични данни на основание чл. 6, пар. 1, б. „в“ и чл. 9, пар. 2, б. „б“ от Регламента на кандидати за работа, служители и физически лица, изпълнители по договори и представители на юридически лица – изпълнители по договори.

            Когато ДЕЛИГО ТРЕЙД“ООД  обработва данни въз основа на съгласие на субекта, личните данни се обработват само ако лицата свободно, конкретно, информирано и недвусмислено са изразили своето съгласие за обработването.

           СУБЕКТИ НА ДАННИТЕ. КАТЕГОРИИ ЛИЧНИ ДАННИ И ЦЕЛИ ЗА ТЯХНОТО, ОБРАБОТВАНЕ.

  1. За едноличен търговец, вашите лични данни:

– са събрани с цел сключването и изпълнението на договорни или преддоговорни отношения;

– за спазването на приложимото счетоводно и данъчно законодателство;

– обикновено включват имена, фирма, ЕИК, седалище и адрес на управлението на дейността, данни за ДДС регистрация, други данни за контакт (напр. телефонен номер, имейл адрес), информация относно банкови сметки, както и информация във връзка с правоотношението, установено с Договор;

– правни основания за обработване: за сключването и изпълнението на договорни или преддоговорни отношения, както и за спазването на счетоводни, данъчни и други законови задължения.

  1. За физическо лице – личните данни:

              – са събрани с цел установяване на представителната му власт при сключване и изпълнение на договорни или преддоговорни отношения;

– обикновено включват имената на лицето и данни относно неговата представителна власт (напр. данни по пълномощно или информация от публичен регистър).

– правни основания за обработване: за спазването на заложените в българското законодателство правила относно установяването и упражняването на представителна власт, както и с оглед легитимния ни интерес за установяване на валидната представителна власт на физическото лице по отношение на страната по Договора.

              III. За Други субекти на данниза които Вие отговаряте  /Такива други субекти на данни могат да бъдат лица за контакт; МОЛ, други физически лица, на които Вие сте възложили функции във връзка с договорни или преддоговорни отношения и др./, личните данни:

              – се обработват с оглед изпълнението на задълженията и упражняването на правата ни  по договорни или преддоговорни отношения;

              – обикновено включват имената на лицето и неговите данни за контакт (адрес, телефонен номер, факс, имейл адрес), както и информация за позицията му във вътрешната Ви структура (длъжност, отговорности);

– правни основания за обработване: за изпълнението на договорни и преддоговорни отношения; осъществява се с оглед съществуващо трудовоправно или друго договорно задължение между Вас и субекта на данни. В допълнение, както Вие, така и ние имаме легитимен интерес да комуникираме с оглед изпълнението на нашите договорни и преддоговорни отношения чрез и във връзка с такива лица за контакт или отговорни лица.

ЛИЧНИТЕ ДАННИ, ЩЕ СЕ ОБРАБОТВАТ И С ЦЕЛ:

– Осигуряване защитата срещу евентуални правни претенции от Ваша
страна или на трети лица, както и за установяването и упражняването на правата ни. С тази цел Договорът и другите документи, свързани с договорното или преддоговорно правоотношение, ще се архивират с оглед предвидените от българското законодателство давностни срокове. Личните данни ще се
обработват при предприемане на допълнителни технически и организационни мерки за тяхната
защита (напр. крайно ограничен достъп до съответните документи, въвеждане на специфични
вътрешни правила относно архивирането на документи, които съдържат лични данни и др.].

ПРИ ИЗВЪНРЕДНИ ОБСТОЯТЕЛСТВА:

– е възможно да извършим преглед на съхраняваните (включително архивираните) лични данни за целите на нормативното съответствие и защитата на стопанската ни дейност. Това може да включва например проверки За целите на оповестяването на информация и/или проверки на документация във връзка с производства пред компетентни публични органи, както и проверки във връзка с конкретна правна претенция. Доколкото е допустимо съгласно българското законодателство, тези проверки ще се извършват по основателен и пропорционален начин и ще подлежат на одобрение от ръководството на подходящо йерархично равнище.

АВТОМАТИЗИРАНО ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ.

– При обработването на личните данни може да се  извършва автоматизирано вземане на решения.

СРОК НА ОБРАБОТВАНЕ

– Личните данни, събрани за посочените по-горе цели, ще се обработват активно (това включва действия извън простото съхранение) за срок до прекратяването на договорното или преддоговорно правоотношение. За срока на играта и 12 /дванадесет/ месеца след приключване на срока.

– Някои документи, съдържащи лични данни, ще бъдат архивирани за срок от 5 г. след прекратяването на договорното или преддоговорно правоотношение. Независимо от този общ срок, документи, за които българското законодателство изисква по-дълъг срок на съхранение, ще бъдат архивирани за съответния период от време. Така например, счетоводното законодателство изисква счетоводни регистри и финансови отчети, включително документи за данъчен контрол, одит и последващи финансови инспекции да се съхраняват 10 години, считано от 1 януари на отчетния период, следващ отчетния период, за който се отнасят.

ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

– Възможно е предоставянето на лични данни на други обработващи лични данни, които оказват съдействие за постигане на целите, посочени по-горе /напр. доставчици на счетоводни или правни услуги/.

– Лични данни няма да се предоставят на трети страни, нито ще се споделят извън Европейския съюз или Европейското икономическо пространство.

– При извънредни обстоятелства, е възможно  да предоставим лични данни:

а) на лице, което придобие неговата стопанска дейност и активи или съответни части от тях;

б) на компетентни публични органи в производства пред тях; или

в) на друго лице, когато се изисква по закон.

КАТО СУБЕКТ НА ДАННИТЕВИЕ ИМАТЕ СЛЕДНИТЕ ПРАВА:

– на достъп до данните, 

– на тяхното коригиране или изтриване (правото „да бъдеш забравен“);

– на ограничаване на обработването на личните Ви данни;

– на жалба до Комисия за защита на личните данни.

– Вие имате правото да оттеглите съгласието си по всяко време.

  1. Категории получатели на данни извън ДЕЛИГО ТРЕЙД“ООД  .

ДЕЛИГО ТРЕЙД“ООД  не разкрива лични данни на трети страни и получатели, освен ако не е налице законово основание за получаване на данните или данните не са общодостъпни поради включването им в публичен регистър.

Извън случаите на общодостъпност на данните, включени в публичен регистър, получатели на данни съобразно конкретния случай могат да бъдат:

–        Държавни органи и органи, натоварени с публични функции, в рамките на техните правомощия (НАП, НОИ, МВР, Висш адвокатски съвет, Национално бюро за правна помощ, органи, искащи предоставяне на правна помощ и др.п.);

–        Банки за нуждите на извършвани плащания на възнаграждения;

–        Куриерски фирми и пощенски оператори – за нуждите на осъществяване на кореспонденция с физическите лица-субекти на данни.

 „ДЕЛИГО ТРЕЙД“ООД  не предава обработваните лични данни в трети държави или международни организации.